با ویرایشگر فرمول یک ماشین حساب بسیار قدرتمند در مقابل خود دارید. این کمک می کند تا افکار خود را به گونه ای بیان کنید که رایانه بتواند با آن برخورد کند.

Formula Editor Android : iOS.png

محاسبه کنید

با دکمه 'محاسبه' می توانید محاسبه داده شده را محاسبه کنید و نتیجه نشان داده می شود

ویرایش شی

با دکمه 'وايرايش شی' به ویژگی‌ های حرکتی مختلف مانند 'موقعیت x'، «اندازه»، «رنگ» یا «شفافیت» دسترسی دارید.

کارکرد

With the 'Functions' button you can insert maths functions like 'round', 'pi' or the 'arctan(-1,0)' and much much more.

There are also 'Text' functions like 'length(hello world)' or 'List' functions like 'number of items(*list name*)'.

منطق

Here you can find all logical (boolean) operators which you will need.

حسگرها

With the 'Sensors' button you can insert different device sensors, touch and face detection and date and time.

Check this page for more details.

داده ها

In this section you can see all your Variables and add some new.

(In iOS it is called 'Var/List'.)